случайный фон дЛя вашего сайта
Вместо bg-1.jpg bg-2.jpg bg-3.jpg bg-4.jpg bg-5.jpg поставить свои кортинки.
Число случайных картинок можно сделать больше )))Код:

<html>
<head>
<title>Ñëó÷àéíûé ôîí ñòðàíèöû</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
body
{background-color:#FAFDFF; margin:0px; padding:0px; font-size:12px; color:#000; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;}
b
{color:#00008B}
.promo
{color:#AF0032; font-size:12px; text-align:center;  margin-top:20px}
.promo a:link, .promo a:visited, .promo a:hover {color:#0066CC; text-decoration:underline;}
-->
<!-- web-mastery.info  -->
</style>
<SCRIPT language="javascript">
<!-- Random Background
function RandomBackground(images,btags)
{
/* si: start index 
** i: current index
** ei: end index
** cc: current count
*/
 si = 0; 
 ci=0;
 cc=0;
 imageSet = new Array();
 ei = images.length;
  for (i=1;i<ei;i++) {
    if (images.charAt(i) == ' ' || images.charAt(i) == ',') {
      imageSet[cc] = images.substring(si,i);
      cc++;
      si=i+1;
      }
    }
  ind = Math.floor(Math.random() *cc);
  document.writeln("<body "+btags+" background=\""+imageSet[ind]+"\">");
}
//function RandomBackground(images)
//{
  //RandomBackground(images,"");
//}
// End Script -->
</SCRIPT>
</head>
<SCRIPT>
RandomBackground("bg-1.jpg bg-2.jpg bg-3.jpg bg-4.jpg bg-5.jpg ");
</SCRIPT>
<div class="promo" align="center">Ó÷åáíèêè, ïðîãðàììû, øàáëîíû<br>
èíòåðåñíûå ñòàòüè è ïîëåçíûå ñîâåòû<br>
<a href="http://web-mastery.info">Âñå äëÿ âåá-ìàñòåðà íà <b>WEB-MASTERY.INFO</b></a>
</div>
<br><br>
<center>
<h2>Ñëó÷àéíûé ôîí</h2>
<br><br><br><br>
<i>Îáíîâèòå ñòðàíèöó è ôîí ñàéòà èçìåíèòñÿ</i>
</center>
</body>
</html>